§.1 Algemene bepalingen De gegevensbeheerder is de online winkel www.bettershoes.nl gevestigd in Rotterdam (Nederland), hierna te noemen de "Beheerder" De term "AVG" betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. We respecteren het recht op privacy en geven om gegevensbeveiliging. Voor dit doel slaan we de IP-adressen van onze gebruikers niet op. Persoonlijke gegevens die in de formulieren worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet zichtbaar voor onbevoegden. §2. Gegevensbeheerder De dienstverlener is de beheerder van de gegevens van zijn klanten. Dit betekent dat als u een formulier op onze website invult, wij uw gegevens verwerken zoals: naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover en voor het doel dat nodig is om legitieme belangen te behartigen (legitieme doeleinden), en de verwerking is niet in strijd met de rechten en vrijheden van de betrokkene: in de mate en het doel in overeenstemming met de door u gegeven toestemming, als u ons het contactformulier heeft gestuurd. Elke betrokkene (indien wij hun beheerder zijn) heeft het recht op toegang tot gegevens, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken, het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. Contact met de persoon die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in de organisatie van Dienstverlener is mogelijk per e-mail op het volgende e-mailadres: info@bettershoes.nl Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te verwerken na beëindiging van de Overeenkomst of intrekking van toestemming alleen voor zover om mogelijke vorderingen voor de rechtbank in te dienen, of als nationale of EU-regelgeving of internationaal recht ons verplichten om gegevens te bewaren. De Dienstverlener heeft het recht om de persoonsgegevens van de Gebruiker en andere gegevens te delen met entiteiten die bevoegd zijn op grond van de toepasselijke wetgeving (bijv. wetshandhavingsinstanties). Het verwijderen van persoonsgegevens kan plaatsvinden als gevolg van het intrekken van de toestemming of het indienen van een wettelijk toelaatbaar bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens. De Dienstverlener maakt geen persoonsgegevens bekend aan andere entiteiten dan diegene die bevoegd zijn op grond van de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door door ons geautoriseerde personen of door verwerkers waarmee wij nauw samenwerken.